27
Kwi

Akta sprawy, wgląd, odpisy, kserokopie i fotokopie

Do czego służą akta sprawy?

Zastanawialiście się Państwo nad tym?

W aktach sprawy powinny się znaleźć wszystkie dane i dowody zebrane w danej sprawie. Wszystkie wnioski o przeprowadzenie dowodów i decyzje, podjęte w przedmiocie tych wniosków. Wszystkie pisma procesowe, protokoły z przesłuchań, przeszukań, oględzin i z wszystkich innych przeprowadzonych w sprawie dowodów, notatki urzędowe, postanowienia, zarządzenia, potwierdzenia odbioru wysyłanych pism i jeszcze parę drobiazgów.

Na podstawie akt sprawy możemy sobie wyrobić własne zdanie – o sprawie, o stronach, a także o prowadzących postępowanie…

Akta sprawy to prawdziwy skarb. To broń. To bogactwo wiedzy.

Należy z nich korzystać!

Jeżeli chcecie mieć równe szanse z pozostałymi stronami/uczestnikami postępowania, a także choć odrobinę porównywalne szanse z prowadzącymi postępowanie, to na bieżąco sprawdzajcie stan akt swojej sprawy i wykonujcie i zabezpieczajcie kopie tych akt.
Macie do tego prawo.
W postępowaniu karnym*. W postępowaniu administracyjnym**. W postępowaniu cywilnym***.
Macie do tego prawo. Korzystajcie z tego prawa zanim zapadnie decyzja kończąca postępowanie.

O tym, jak bardzo ten skarb bywa chroniony można się przekonać z historii opisanej na blogu Palestry Polskiej.

Bywa jednak i tak, że prowadzący postępowanie nie utrudnia dostępu do akt i pozwala na wykonanie kopii. Zakładam, że jest to normą.

Jak napisać wniosek o udzielenie zgody na zapoznanie się z aktami i sporządzenie fotokopii?

Jak najprościej. W paru zdaniach, typu:

„wnoszę o wyrażenie zgody na zapoznanie się z aktami sprawy …. (tu opisać sprawę, podać jej sygnaturę, przepisy, w kierunku których jest prowadzona; np. sprawy przeciwko XY, podejrzanemu o to, że … tj. o czyn z art. … kk), oraz na sporządzenie fotokopii/kserokopii kart …. (ew.: kart, których numery będę mógł podać po zapoznaniu się z aktami sprawy).”

 Jaka jest różnica pomiędzy kserokopią a fotokopią?

Kserokopie wykonuje upoważniony pracownik sądu. Koszt takiej usługi kształtuje się obecnie w granicach 1 zł za 1 stronę.

Fotokopie możecie Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą aparatu fotograficznego, zaopatrzonego w aparat telefonu komórkowego, a nawet przenośnym skanerem. W takim wypadku nie ponosicie kosztów z tytułu udostępnienia akt.

Ważne jest jednak, aby te kopie nadawały się do użytku.

Na nic się nie przyda kopia nieczytelna: zbyt jasna, zbyt ciemna, rozmazana, z przesunięciem obrazu, z zasłaniającym kopiowany tekst palcem fotografa i innymi tego typu niespodziankami. Zapomnijcie o wykorzystaniu fotokopii, jeśli fotograf uciął nr karty – każda karta w aktach sprawy powinna być ponumerowana.

Ideałem jest korzystanie z pełnej kopii akt – począwszy od spisu stron, aż do ostatniej karty. W praktyce różnie z tym bywa, ale zawsze warto dążyć do ideału.

* Na podstawie art. 156 i nn. Kodeksu postępowania karnego stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.
Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. […] Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.(stosowany odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – na podstawie art. 38 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zob. też art. 37b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) .

** Na podstawie art. 73 i n. Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

*** Na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Jeśli ten wpis był przydatny, wart przeczytać także i te wpisy:

 Masz wgląd w akta sprawy – warto korzystać ze swego uprawnienia – gdzie m.in. o tym, po co przydaje się wiedza o tym, co jest w aktach sprawy, jak ją wykorzystać, a także komu przysługuje wgląd w akta sprawy.

Czy można zmienić treść protokołu? Jaki mamy wpływ na akta sprawy – m.in. o tym, jak prostować treść protokołów.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Monika Maj 5, 2015 o 06:58

Akta sprawy to rzeczywiście skarb. Gorzej tylko jak zostaną zagubione (tak, tak, same się gubią:-)

Dzięki za odnośniki do artykułów. Na pewno bardzo przydatne!

Monika Orlowska Maj 5, 2015 o 10:54

Bardzo dziękuję za opinię.
Te zagubienia rzeczywiście się zdarzają. Rozumiem, że w natłoku wielotomowych akt, czasem jakieś akta mogą się zaplątać pomiędzy innymi, np przy pospiesznym sprzątaniu biurka przed zbliżającym się przesłuchaniem.. Gorzej, jeśli nie dają się odnaleźć…
Ale wtedy zawsze możemy udostępnić Organowi nasze własne, wcześniej uzyskane i pieczołowicie przechowywane kopie 🙂

Dodaj komentarz

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: