8
paź

Czy o kserokopie akt sprawy można poprosić listownie?

dariuszsankowski„Czy o wgląd do akt sprawy powinienem udać się osobiście na Komendę czy można zrobić to listownie ( list polecony z prośbą o ksero akt ). Pozdrawiam”

Takie pytanie dosyć często się pojawia, dlatego postanowiłam poświęcić mu osobny wpis.

Wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy oczywiście można przesłać pocztą, na podobnej zasadzie, można uzgodnić udostępnienie akt podczas rozmowy telefonicznej. Ważniejsze jest jednak inne pytanie. To mianowicie – czy można też wnosić o to, by kopie akt zostały przesłane nam pocztą?

To fakt niewątpliwy, że w wielu przypadkach możliwość otrzymania kopii akt pocztą byłaby znacznym ułatwieniem. Przepisy jednak nie regulują tej kwestii.

W postępowaniu sądowym istnieje przynajmniej możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów*. W postępowaniu przygotowawczym brak jest podobnej regulacji (wyjątkiem jest sytuacja pozbawienia wolności i przesyłanie akt do zakładu karnego).

Oznacza to, z jednej strony, że – teoretycznie możemy zwrócić się o przesłanie kopii akt pocztą i decyzja – częściowo – będzie zależeć od dobrej woli dysponenta akt sprawy.

Jest jednak także druga strona wspomnianego braku regulacji. Takie przesłanie kopii – czy to w formie kserokopii, czy też na nośniku elektronicznym) należałoby określić jako „doręczenie”. Przepisy regulują doręczenia określonych decyzji i innych dokumentów. Kopie udostępnionych akt sprawy nie są tam wymienione.

Co więcej – w przypadku udostępniania akt do wglądu i sporządzania oraz wydawania kopii poszczególnych stron akt sprawy– przepisy precyzują wysokość opłaty** za określoną stronę kopii/uwierzytelnionego odpisu i nośnik elektroniczny. Odwołują się przy tym do kosztu „sporządzenia” kopii. Nie ma jednak mowy o ewentualnym koszcie doręczenia.

W takiej  sytuacji – w przypadku podjęcia decyzji o uwzględnieniu cytowanego wniosku o przesłanie wnioskodawcy kopii akt sprawy – do ustalenia byłoby: kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości byłby zobowiązany ponieść koszty doręczenia. Kto takie ustalenia miałby poczynić? I znowu  na jakiej podstawie?

Są już orzeczenia sądów administracyjnych, podejmujące temat ewentualności doręczeń kopii akt***. Być może w postępowaniu karnym także praktyka to wymusi. Wkrótce, być może, napiszę o tym coś więcej. 🙂

 

 

* § 110.  ust. 1 (dotyczy przesyłania akt do sądu) i 2 (dotyczy przesyłania akt do zakładu karnego lub aresztu śledczego) Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dz.U.2015.2316 z dnia 2015.12.30

** 1) art. 19 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt:  od wnioskodawcy pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy: za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii, a w przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę. Opłaty nie pobiera się, jeżeli strona we własnym zakresie sporządza odpisy lub fotokopie z akt sprawy, np. przy użyciu skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

*** na przykład Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gdańsku z dnia 11 września 2013 r. Sygnatura akt II SA/Gd 331/13

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: