20
Kwi

Czy pomoc prawna dla osób fizycznych zostanie zwolniona z podatku VAT?

Czy pomoc prawna dla osób fizycznych zostanie zwolniona z podatku VAT? Byłoby świetnie.

Pisałam już TUTAJ, że na cenę usług składających się na pomocą prawną w dużym stopniu wpływa wysoki podatek VAT.

Stanowi on aż 23 % kosztu.

Jest to podatek, który ja każdorazowo muszę doliczyć do rachunku i terminowo, pod groźbą kosztownych sankcji odprowadzić do urzędu skarbowego.

Państwo czyni mnie w tym przypadku (i każdego adwokata i radcę prawnego) poborcą podatkowym (nic za te czynności nam nie płacąc), a ewentualne opóźnienie w zgłoszeniu i odprowadzeniu na konto urzędu skarbowego są usankcjonowane w kodeksie karnym skarbowym.

Osoby, która przychodzi do mnie po pomoc prawną raczej mało interesuje jednak, czy kwota rachunku to w całości mój „zarobek”, czy tylko w części. Ważne jest to, jaką kwotę płaci.

7 marca 2015 podzieliłam się na fejsbukowym profilu kancelarii swoim marzeniem, o obniżeniu podatku VAT na usługi prawne do wysokości 5 %.

Tymczasem dziś docierają do nas wieści o działaniach, podejmowanych w kierunku całkowitego zwolnienia tych usług z VAT.

Portal internetowy kancelaria.lex.pl podał za dziennikiem Rzeczpospolita, o skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wniosku w sprawie obciążenia usług pomocy prawnej podatkiem VAT. Procedurę zainicjował belgijski samorząd adwokacki (sygn. C-543/14). Tu link do wniosku KLIK, szybko wskazany przez Kolegów z grupy Palestra Polska.

Pytanie skierował już w listopadzie 2014 r. belgijski trybunał konstytucyjny, a francuscy adwokaci także chcą, by ich samorząd poparł w/w wniosek. Do postępowania przyłączyła się już Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), której aktualnym Prezydentem (wybrana jednomyślnie:)!) jest radca prawna z Polski (wpisana także na listę adwokatów) , Pani Mec. Maria Ślązak.

Warto śledzić tę sprawę.

A dla zainteresowanych całość wniosku, dostępna pod tym linkiem KLIK, tym razem w języku polskim.

cyt.”Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 27 listopada 2014 r. – Ordre des barreaux francophones et germanophone i in. / Conseil des ministres

(Sprawa C-543/14)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour constitutionnelle

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ordre des barreaux francophones et germanophone i in.,

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen ASBL i in.,

Jimmy Tessens i in.,

Orde van Vlaamse Balies,

Ordre des avocats du barreau d’Arlon i in.

Strona pozwana: Conseil des ministres

Pytania prejudycjalne

1.    a) Czy poddając usługi świadczone przez adwokatów podatkowi VAT bez uwzględnienia, w świetle prawa do korzystania z pomocy adwokata i zasady równości broni, okoliczności, że podmiot, który nie korzysta z pomocy prawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT lub nie podlega takiemu opodatkowaniu, dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 jest zgodna z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 14 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych i z art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim art. 47 karty przyznaje każdemu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy, możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela oraz prawo do pomocy prawnej, o ile dana osoba nie posiada wystarczających środków, jeżeli pomoc ta jest konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości?

b) Czy z tych samych względów dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. jest zgodna z art. 9 ust. 4, 5 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r., w zakresie, w jakim przytoczone przepisy konwencji z Aarhus przewidują prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości i wskazują, że dostęp taki ma być niedyskryminujący ze względu na koszty dzięki „stworzeni[u] odpowiedniego mechanizmu udzielania pomocy, aby zlikwidować lub redukować finansowe i inne ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości”?

c) Czy usługi świadczone przez adwokatów w ramach krajowego systemu pomocy prawnej mogą zostać zaliczone do usług ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. g) ww. dyrektywy 2006/112/WE, czy też mogą one zostać zwolnione na mocy innego przepisu dyrektywy? W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na to pytanie, czy wykładnia dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którą dyrektywa ta nie zezwala na zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez adwokatów na rzecz podmiotów, które korzystają z pomocy prawnej w ramach krajowego systemu pomocy prawnej, jest zgodna z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 14 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych i z art. 6 europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności? 2.    W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytania sformułowane w pkt 1, czy art. 98 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości zastosowania stawki obniżonej podatku VAT do usług świadczonych przez adwokatów w danym przypadku w zależności od tego, czy podmiot niekorzystający z pomocy prawnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też nie podlega takiemu opodatkowaniu, jest zgodny z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 14 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych i z art. 6 europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim art. 47 karty przyznaje każdemu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy, możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela oraz prawo do pomocy prawnej, o ile dana osoba nie posiada wystarczających środków, jeżeli pomoc ta jest konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości? 3.    W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytania sformułowane w pkt 1, czy art. 132 dyrektywy 2006/112/WE jest zgodny z zasadą równości i niedyskryminacji w rozumieniu art. 20 i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 karty, w zakresie, w jakim nie przewiduje on, w ramach działalności wykonywanej w interesie publicznym, zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez adwokatów, podczas gdy inne usługi podlegają takiemu zwolnieniu jako usługi świadczone w interesie publicznym, na przykład: usługi świadczone przez pocztę państwową, różne usługi medyczne czy też usługi związane z kształceniem, sportem lub kulturą, i podczas gdy rozpatrywana różnica w traktowaniu usług świadczonych przez adwokatów i usług zwolnionych z podatku przez art. 132 dyrektywy budzi uzasadnione wątpliwości, ponieważ usługi świadczone przez adwokatów przyczyniają się do poszanowania niektórych praw podstawowych?4.    a) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytania sformułowane w pkt 1 i 3, czy wykładnia art. 371 dyrektywy 2006/112/WE może zostać dokonana, zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w taki sposób, że zezwala on państwu członkowskiemu na częściowe utrzymanie zwolnienia usług świadczonych przez adwokatów, jeżeli usługi te są wykonywane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT?b) Czy wykładnia art. 371 dyrektywy 2006/112/WE może zostać dokonana, zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, również w taki sposób, że zezwala on państwu członkowskiemu na częściowe utrzymanie zwolnienia usług świadczonych przez adwokatów, jeżeli usługi te są wykonywane na rzecz podmiotów, które korzystają z pomocy prawnej w ramach krajowego systemu pomocy prawnej?”k.cyt.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Swaczyna Kwiecień 21, 2015 o 20:24

Tez z zainteresowaniem czekam na rozstrzygnięcie. Szczerze mówiąc od dawna nie informuję Klientów, że doliczam VAT. Co to obchodzi klienta, który i tak nie może sobie tego VATu odliczyć. Z całą pewnością usługi prawnicze byłyby bardziej dostępne.

Monika Orlowska Kwiecień 22, 2015 o 06:27

Ja informuję zaraz na wstępie, po formule dotyczącej tajemnicy zawodowej. Łączę to z informacją o obowiązku prowadzenia dokumentacji na potrzeby przepisów skarbowych i z uzyskaniem zgody na korzystanie z danych osobowych. Jakoś tak mi wygodniej i nic nie umyka 🙂
Ale faktem jest, że zazwyczaj kończy się to prostym „OK” Klienta, a ich koszt to cała kwota (o ile moja pomoc nie dotyczy prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej) i ani Klient, ani ja nie mamy na to wpływu.

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria.morlowska@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: